KRATKI VODIČ KROZ KONVERZIJU

  1. Nakon zaprimanja dokumentacije od banke prije svega sve dobro pročitajte i provjerite IZRAČUN koji ste zaprimili.
  2. U IZRAČUNU je najvažnije provjeriti: koliko je umanjenje glavnice, stanje nove rate i postojanje preplate ili manjka uplata. Posebno provjerite da li su točno navedene euro kamatne stope po kojima se vrši konverzija. Na stranicama Udruga Franak konverzija na facebook-u postavili smo prikupljene podatke o Euro kamatnim stopama po pojedinim bankama, a posebnu pozornost obratite na činjenicu da li ste imali pogodnosti kao klijent banke, u sklopu kredita za mlade i sl. te da li su te pogodnosti uračunate. Ukoliko ovdje uočite nepravilnosti pošaljite nam na DOKAZE na mail: konverzija.uf@gmail.com
  3. Sve nepravilnosti, pogrešne izračune i sl. prijavite obavezno pismeno vašoj Banci, Ministarstvu Financija i HNB-u.
  4. Ukoliko Vam IZRAČUN odgovara možete ga prihvatiti u roku 30 dana od dana zaprimanja.
  5. Nakon prihvata Izračuna bit ćete pozvani u banku na potpisivanje ANEKSA osnovnog ugovora.
  6. Do dana potpisivanja ANEKSA Udruga Franak će putem Ministarstva Financija RH i HNB-a poduzeti sve potrebne korake da se iz konačnog Aneksa ugovora izostave sve nezakonite odredbe kojima se derogiraju vaša prava i koje ne mogu biti predmet konverzije, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
  7. Za sva druga pitanja u vezi izračuna Udruga Franak za članove udruge organizira konzultacije u Vašem gradu pa molimo da prije dolaska svakako provjerite u registru da li ste uplatili članarinu za 2015. godinu, odnosno ukoliko niste da izvršite uplatu prije dolaska. Raspored konzultacija biti će redovito objavljen na službenoj web stranci i službenoj stranci Udruge Franak na društevnoj mreži facebook.

 

NAJČEŠĆA PITANJA

1) KADA JE ZAKON STUPIO NA SNAGU?
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju stupio je na snagu dana 30.rujna 2015.

2) NA KOJE UGOVORE SE ODNOSI KONVERZIJA?
Konverzija se odnosi na sve kredite koji su u otplati, prodani ili na bilo koji način ustupljeni trećoj strani do dana 30.9.2015.

3) NA KOJE UGOVORE SE NE ODNOSI KONVERZIJA?
Konverzija se ne odnosi na kredite za koje je obveza iz kredita prestala (otplaćeni) ili na kredite za koje je konverzija već provedena.

4) NAČELO KONVERZIJE KREDITA!
Zakonom je propisano načelo konverzije kredita u CHF u kredit u EUR na način da se položaj potrošača u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit u EUR. Navedeno načelo važno je kako ne bi došlo do diskriminacije između potrošača u CHF i EUR.

5) NAČIN IZRAČUNA KONVERZIJE ODNOSNO PO KOJEM TEČAJU SE GLAVNICA PRETVARA U EUR GLAVNICU?
Konverzija se provodi na način da se početno odobrena glavnica kredita u CHF pretvori u EUR po tečaju primjenjivom na datum uplate kredita. Pri tome se koristi tečaj koji je vjerovnik primjenjivao na istovrsne kredite, a koji je mogao biti prodajni ili srednji tečaj bilo koje kreditne institucije ili Hrvatske narodne banke.

6) NAČIN IZRAČUNA KONVERZIJE ODNOSNO KOJA KAMATNA STOPA SE PRIMJENJUJE ZA NOVI OTPLATNI PLAN?
Početno ugovorena kamatna stopa u CHF zamjenjuje se kamatnom stopom u EUR koja je u tom razdoblju mogla biti veća ili manja od CHF kamatne stope. Nadalje, na temelju toga utvrđuje se novi otplatni plan koji bi bio utvrđen da je kredit i početno odobren u EUR uvažavajući sve izmjene uvjeta tijekom vijeka trajanja kredita.

7) USPOREDBA OTPLATNOG PLANA U CHF I NOVOG OTPLATNOG PLANA U EUR!
Pretvaranjem uplaćenih iznosa u iznose kojim se namiruju iznosi obroka po novom otplatnom planu u EUR, uplaćeni iznosi po CHF otplatnom planu, a koji su veći od iznosa EUR obroka raspoređuju se kao preplata.

8) ŠTO UKOLIKO POSTOJI PREPLATA?
Preplata se priznaje potrošaču na ime plaćanja budućih obroka koji će dospijevati, a ne tretiraju se kao umanjenje glavnice.

9) KAKO SE PREPLATA MOŽE ISKORISTITI?
Preplata se može iskoristiti na način da se kod plaćanja budućeg obroka odnosno anuiteta iznos do najviše 50% može zatvoriti preplatom sve dok se preplata u potpunosti ne iskoristi.

10) ŠTO SE DOGAĐA S PREPLATOM UKOLIKO JE VEĆA OD PREOSTALOG DUGA PO NOVOM OTPLATNOM PLANU U EUR?
Ako iznos preplate prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR preostalih na dan 30.rujna 2015.g. vjerovnik je dužan vratiti potrošaču preplaćen iznos u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije od strane potrošača. Iznos preplate preračunava se u kune po tečaju na dan 30.rujna 2015.godine i na njega vjerovnik nije dužan obračunati kamatu niti tečajnu razliku, već iste snosi potrošač.

11) ŠTO SE DOGAĐA S PREPLATOM UKOLIKO JE MANJA OD PREOSTALOG DUGA PO NOVOM OTPLATNOM PLANU U EUR?
Ukoliko je uplaćeni iznos utvrđen u EUR manji tada je potrošač dužan namiriti iznos sukladno sporazumu vjerovnika i potrošača, a obveze po novom otplatnom planu nastavlja ispunjavati.

12) ŠTO SE DOGAĐA S ODOBRENIM POGODNOSTIMA PO CHF KREDITIMA?
Ako su ugovorom o kreditu u CHF bile odobrene pogodnosti u vidu smanjene kamatne stope, posebnog tečaja ili druge specifične pogodnosti po odluci vjerovnika, vjerovnik ih nije dužan primijeniti na izračun konverzije. Pri tome se pogodnostima ne smatraju posebna smanjenja kamatnih stopa, posebni tečaj ili povoljniji uvjeti odobreni određenim istovrsnim skupinama potrošače temeljem dobi, namjeni kredita, iste vrste i trajanja u EUR.

13) ŠTO JE BANKA DUŽNA NAPRAVITI, A U SMISLU INFORMIRANJA?
Člankom 19.d propisana je obveza vjerovnika da izradi i objavi na svojoj internetskoj stranci, zajedno s mišljenjem ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka, kalkulator na temelju kojeg je izračunata konverzija kredita, a koji uključuje detaljan pregled izračuna svih elemenata izračuna konverzije utvrđene u stavku 19.c ovoga Zakona te da ga učini dostupnim svakom pojedinom potrošaču putem svojih mrežnih stranica, a kojem će potrošač pristupiti putem svog osobnog identifikacijskog broja. Također, vjerovnik je za potrebe provjere konverzije dužan objaviti povijesni pregled općih uvjeta kreditiranja, odluka o kamatnim stopama te dnevnih tečajeva primjenjivih na kredite u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR.

14) ŠTO NAPRAVITI KADA POTROŠAČ DOBIJE IZRAČUN?
Obavezno se savjetovati sa stručnim osobama iz područja prava i ekonomije.

15) NAKON KOLIKO DANA POTROŠAČ IMA PRAVO DONIJETI ODLUKU OD DANA ZAPRIMANJA IZRAČUNA.
Potrošač ima roku od 30 dana od dana zaprimanja izračuna za njegov prihvat.

16) ŠTO UKOLIKO POTROŠAČ NE PRISTANE NA KONVERZIJU?
U tom slučaju, otplata kredita će se nastaviti prema početno ugovorenim uvjetima. Zamrznuti tečaj 6,39 vrijedi do veljače 2016.godine, a kamatna stopa ostaje max 3,23% za svo vrijeme u kojem je tečaj ugovorene strane valute aprecirao za više od 20%.

17) ŠTO U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU PRIJE KONVERZIJE?
Potrošač je dužan nastaviti plaćati obroke odnosno anuitete utvrđene otplatnim planom važećim prije konverzije kredita. Razlika između uplaćenog iznosa u prijelaznom razdoblju i iznosa za uplatu po obroku odnosno anuitetu u EUR utvrdit će se kod dospijeća prvog sljedećeg anuiteta odnosno obroka u EUR.

18) ŠTO S JAMCIMA, SUDUŽNICIMA NAKON POTPISIVANJA KONVERZIJE?
Ako potrošač prihvati izračun konverzije kredita, vjerovnik neće tražiti dodatne instrumente plaćanja, u odnosu na ugovorene, niti postavljati dodatne uvjete potrošaču.

19) ŠTO UKOLIKO BANKE NE DOSTAVE IZRAČUNE?
Potrebno je podnijeti prigovor banci, MF RH i HNB-u a kasnije i Optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu u kojem treba navesti u čemu je banka povrijedila Zakon. Propisana kazna po ugovoru je 80.000,00 do 200.000,00 kn

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email