UDRUGA FRANAK

Franak – udruga za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga, skraćeno Udruga Franak, osnovana je kao udruga građana Republike Hrvatske na osnivačkoj skupštini održanoj 19.7.2011. godine, a u Registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba upisana je 3. 8.2011.

Sjedište: Avenija Marina Držića 81b, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 92580713730
Registarski broj: 21008665

IBAN:HR4823900011100427244, BIC code: HPBZHR2X otvoren kod Hrvatske poštanske banke

Osobe ovlaštene za zastupanje:

 • Elvis Sudar – predsjednik Upravnog odbora
 • Sandra Žiga – voditeljica Ureda

SVRHA OSNIVANJA

Udruga Franak je osnovana radi promicanja, unaprjeđenja, zaštite i ostvarivanja prava potrošača korisnika usluga kreditnih i financijskih institucija, u skladu sa pravnom regulativom Republike Hrvatske te pravnom stečevinom Europske Unije.

CILJEVI UDRUGE FRANAK 

 • zaštita prava potrošača korisnika kreditnih i financijskih usluga i proizvoda
 • zaštita potrošača korisnika kredita sa valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih kod kreditnih institucija u RH
 • unaprjeđivanje zakonske i podzakonske regulative kojim se uređuje poslovanje pružatelja i potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda u svrhu zaštite gospodarskih prava potrošača
 • uspostavljanje odnosa između pružatelja i potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda koji su usklađeni s pozitivnim zakonskim propisima RH i pravnom stečevinom EU
 • poticanje razvoja i unaprjeđivanja rada postojećih i novih nadzornih tijela nadležnih za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda u svrhu zaštite gospodarskih prava potrošača
 • zalaganje za što hitnije uvođenje kvalitetnog instituta osobnog stečaja
 • poticanje umrežavanja i sinergijskog djelovanja raznih organizacijskih oblika koji u ciljevima imaju zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga i proizvoda
 • razvoj i poticanje novih modela pružanja financijskih usluga i proizvoda koji počivaju na etičkim načelima.

ČLANSTVO I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Najviše tijelo odlučivanja Udruge Franak je Skupština koju čine redovni članovi i članice Udruge koji aktivno sudjeluju u radu Udrugeradi ostvarenja njezinih ciljeva i koji prihvaćaju odredbe Statuta Udruge, dok ostali članovi ispunjavanjem pristupnice i upisom u registar članstva postaju podupirući članovi. Podupirućim članom Udruge mogu postati sve fizičke osobe koje prihvaćaju odredbe Statuta te uplate članarinu na račun Udruge.

Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena pravna osoba koja svoju djelatnost obavlja na cijelom teritoriju RH i to u centralnom uredu te u regionalnim i stručnim timovima. Unutarnje ustrojstvene jedinice Udruge nemaju status pravne osobe. U centralnom uredu, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Avenija Marina Držića 81b/1, obavljaju se administrativni i svi ostali poslovi kao zajednički poslovi za Udrugu.

Stručne timovečineEkonomsko-pravni tim, Tim za odnose s javnošću i Razvojno-istraživački tim. Stručni timovi imaju ovlast u okvirima svojih stručnih poslova nastupati u medijima te javno djelovati u smislu promidžbe ciljeva Udruge. Regionalni timovi osnovani su za sljedeća područja Hrvatske:

 1. Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija i Međimurska županija
 2. Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija i Vukovarsko-srijemska županija).
 3. Južna Hrvatska (Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Ličko-senjska županija, Splitko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

Radom stručnih i regionalnih timova rukovode koordinatori koje imenuje Skupština.

Tijela Udruge sukladno Statutu su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupština je najviše upravljačko tijelo Udruge. Skupštinu Udruge čine članovi koje biraju redovni članovi Udruge prema odredbama Statuta. Članovi skupštine s pravom glasa na skupštini su članovi Upravnog odbora Udruge Franak, te članovi stručnih i regionalnih timova kao i njihovi koordinatori. Skupština Udruge ima ovlasti donositi i mijenjati Statut Udruge, donositi i određivati godišnji iznos članarine. Skupština razmatra i usvaja godišnji financijski plan i završni godišnji financijski izvještaj na prijedlog Upravnog odbora, donosi i usvaja opće akte vezane za rad Udruge, bira i razrješava dužnosti koordinatore stručnih i regionalnih timova, te imenuje i razrješava Upravni i Nadzorni odbor. Članovi s pravom glasa na Skupštini biraju se na mandat od godinu dana.

Sjednicu skupštine koja zasjeda najmanje jednom u tijeku kalendarske godine saziva Upravni odbor koji u odluci o sazivanju sjednice utvrđuje dnevni red, te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor je izvršno tijelo redovnih članova Udruge, a sastoji se od pet članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine.

Upravni odbor sudjeluje u svim pripremnim radnjama potrebnim za održavanje sjednice Skupštine, priprema i utvrđuje prijedlog Statuta Udruge te njegove izmjene i dopune, upravlja Udrugom između dvije sjednica Skupštine u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge.

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik Upravnog odbora i Voditelj ureda. Svi redovni članovi Udruge mogu predstavljati Udrugu u okviru svojih ovlasti propisanih Statutom.

Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje nadzire poštivanje profesionalne etike o čemu izvještava Upravni odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor čine tri redovna člana Udruge koje bira Skupština na mandat od dvije godine koji ne mogu istovremeno biti članovi Upravnog odbora, jer njihov rad nadziru.

Voditelj ureda je istodobno i voditelj centralnog ureda Udruge u Zagrebu, a odgovoran je za svoj rad Upravnome odboru i Skupštini. Voditelj ureda može biti član Upravnog odbora ako ga izabere Skupština ali je izuzet od glasanja u pitanjima kad Upravni odbor odlučuje o njegovom radno-pravnom ili drugom statusu.

 

 Važeći STATUT Udruge Franak (kliknite na tekst)

 Izmjene i dopune STATUTA Udruge Franak (kliknite na tekst)

 Godišnji izvještaj o radu za 2020. (kliknite na tekst)

 Financijski izvještaj Udruga Franak 2020. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan za 2021. (kliknite na tekst)

 Godišnji Izvještaj o radu za 2021. (kliknite na tekst)

 Financijski izvještaj Udruga Franak 2021. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan 2022. (kliknite na tekst)

 Godišnji Izvještaj o radu za 2022. (kliknite na tekst)

 Financijski izvještaj Udruga Franak 2022. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan 2023. (kliknite na tekst)

 Operativni i financijski plan 2024. (kliknite na tekst)