OPĆINSKI SUD U SPLITU PRESUDIO 26.10.18. DA JE CHF UGOVOR NIŠTETAN

MALO VIŠE O PRESUDI IZ SPLITA!

OPĆINSKI SUD U SPLITU PRESUDIO 26.10.18. DA JE CHF UGOVOR NIŠTETAN, BEZ ZASTARE POTRAŽIVANJA TE UNATOČ KONVERZIJI KREDITA

BANKA MORA VRATITI 262.000 KUNA PLUS PRIPADAJUĆE ZATEZNE KAMATE

UDRUGA FRANAK NA REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE IZGLASALA JE S 80% GLASOVA DELEGATA SKUPŠTINE NOVE ČLANOVE TIJELA UDRUGE FRANAK

Obavještavamo hrvatsku javnost da je Općinski sud u Splitu presudio 26. listopada u jednome sudskome procesu da je ugovor s valutnom klauzulom CHF ništetan. Budući da se radi o prvostupanjskoj presudi, Udruga Franak ne može dati nikakve druge podatke, osim da je povijesnu presudu donijela sutkinja Sonja Meštrović.

Glavna utvrđenja iz presude su sljedeća:
1. Ugovor je ništetan i od dana pravomoćnosti presude neće više imati nikakve pravne učinke niti na jednu ugovornu stranu, i to unatoč konverziji toga kredita na temelju tzv. Zakona o konverziji.
2. Nakon pravomoćnosti presude banka će morati isplatiti tužitelju kompletan iznos 262.000 kuna, koji je dužnik uplatio do dana podnošenja tužbe plus zatezne kamate i dodatno 44.000 kuna sudskih troškova, na temelju ništetnoga ugovora o kreditu u iznosu 62.000 CHF (oko 290.000 kunske protuvrijednosti u vrijeme isplate kredita).
3. Kamata je cijena, i ona je bitni sastojak ugovora, a u konkretnom ugovoru ta cijena je neodrediva, što je protivno načelu savjesnosti i poštenja.
4. Nepostojanje propisa kojim bi se nedvojbeno utvrdilo kako kamatna stopa mora biti izražena, nije opravdanje za banku da kamatnu stopu mijenja po svojem nahođenju. Dapače, banka je kao savjesni gospodarstvenik imala obvezu ugovoriti elemente važne za promjenu kamatne stope i način primjene tih elemenata.
5. Budući da se ugovorne stranke, banka i potrošač, nisu suglasile o cijeni ugovora, takav ugovor je ništetan.
6. Konverzija na temelju zakona nije novacija ugovora, a obnova je u svakome slučaju bez učinka ukoliko je prijašnja obveza bila ništetna. Osim toga, samim „zakonom o konverziji“ nije propisana konvalidacija ništetnih ugovornih odredaba, pa stoga konverzija nema snagu konvalidacije ugovora odnosno ništetnih ugovornih odredaba.
7. Zastare potraživanja uplaćenih iznosa po kreditu nema, jer se prihvaća prekid zastare utvrđen na Vrhovnome sudu za kolektivne tužbe.

Iako je sud sukladno EU pravu bio dužan i bez posebnog prigovora stranke sam ispitati ništetnost valutne klauzule CHF, sutkinja je pravilno i iznimno argumentirano ocijenila da zbog ništetnosti promjenjive kamatne stope odnosno cijene kredita jest ništetan i sam ugovor, pa se sud nije posebno osvrtao na presudu VTS-a od 14. lipnja 2018. kojom je pravomoćno utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF, a sve to u skladu je s prijašnjim odlukama Vrhovnoga suda RH Rev 907/02 i Rev 11/96-2.

Ujedno obavještavamo javnost da je Udruga Franak 27. listopada 2018. održala redovnu sjednicu Skupštine Udruge Franak na kojoj su imenovani novi članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, regionalnih i programskih timova Udruge Franak. Na sjednici je bilo nazočno ukupno 31 od 34 delegata, sve su odluke donesene s velikom većinom glasova oko 80% te Udruga Franak nakon sjednice nastavlja svoju borbu sve do konačne pobjede.

Pozivamo sve CHF dužnike koji žele vratiti svoj novac iz banaka da se jave radi savjetovanja na mail: pravo.udrugafranak@gmail.com

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email