KONVERZIJA NIJE PREPREKA – 400.000 KUNA PREPLAĆENIH I ZATEZNIH KAMATA TE 36.000 KUNA SUDSKIH TROŠKOVA DOSUĐENO ZA KONVERTIRANI CHF KREDIT

Zadarski općinski sud, sada već tradicionalno, donio je 30. siječnja 2019. još jednu presudu u korist potrošača nakon konverzije CHF kredita na temelju koje OTP banka mora platiti 400.000 kuna preplaćenih i zateznih kamata potrošaču te još 36.000 kuna sudskih troškova.

Sud je utvrdio da je konverzijom izvršena samo promjena valute kredita, ali da uopće nije izvršeno saniranje nevaljane odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi.

Sud je odlučio da zaključenjem i potpisivanjem Aneksa nisu sanirani razlozi koji su bili razlog ništetnosti konkretne ugovorne odredbe te je utvrdio da prema odredbi članka 326. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima ništetan ugovor, ili njegov dio, ne postaje valjan nakon što uzrok ništetnosti naknadno nestane.

Sud je odlučio da se aneksom ugovora o kreditu uredilo pitanje određivanja kamatne stope isključivo nakon njegova sklapanja, ali se time nije riješilo pitanje preplaćenih kamata u CHF kreditima u prethodno utuženom periodu, a do koje preplate je došlo zbog nepoštena postupanja banaka.

To je veliko novo ohrabrenje prije donošenja konačne odluke Vrhovnoga suda RH o našim pravima nakon konverzije.

Ponovno apeliramo na Vrhovni sud RH da vremena za čekanje više nema. Potrošači moraju imati pravnu sigurnost, i mada pravo EU nedvojbeno nalaže da se mora izvršiti restitucija zbog nepoštenih ugovora od početka nepoštene prakse, mi i dalje nemamo pravnu sigurnost sve dok Vrhovni sud ne donese potrebnu odluku o tome.

U očekivanju odluke Vrhovnoga suda RH o našim pravima, imamo razloga za optimizam!

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email