NOVA SUDSKA PRAKSA VISOKOGA SUDA!

KONVERZIJA CHF KREDITA NE UKIDA PRAVO TUŽITELJA NA PREPLAĆENE KAMATE IZ CHF KREDITA – UTVRĐENO ODLUKOM ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU!

Rješenjem Županijskog suda u Zadru ukinuta je presuda Općinskoga suda u Zagrebu kojom su odbijeni tužbeni zahtjevi petoro tužitelja suparničara. Tih petoro tužitelja potraživalo je od Zagrebačke banke d.d. ukupno 44.000 CHF na ime preplaćenih kamata uslijed nezakonitih povećanja kamata tijekom otplate kredita. Zastupnica tužitelja jest odvjetnica iz Ogulina, Nada Magdić. Ona je jedna od prvih odvjetnica koja je počela zastupati dužnike oštećene nezakonitim kamatarenjem. Ono što je zanimljivo u tome procesu jest činjenica da su tužitelji nakon podizanja tužbe izvršili konverziju CHF kredita u kredite s valutnom klauzulom euro na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju. Dosadašnja sudska praksa bila je takva da je dio prvostupanjskih sudova odbijao tužbene zahtjeve za isplatu preplaćenih kamata iz CHF kredita, nakon što je izvršena konverzija CHF kredita, no Županijski sud u Zadru zauzeo je stajalište o tužbenom zahtjevu nakon izvršene konverzije te je konkretnu presudu za petoro tužitelja kojom se odbija tužbeni zahtjev ukinuo te vratio natrag prvostupanjskome sudu na ponovljeni postupak.

Županijski sud u Zadru obrazlaže svoju odluku na sljedeći način:
1. Prvostupanjski sud pogrešno smatra da je konverzijom izmijenjena odredba o kamatnoj stopi iz osnovnog ugovora.
2. Konverzijom nije nestala ništetnost ugovornih odredaba koje su bile ništetne prije konverzije.
3. Konverzija nije od značaja u odnosu na tužbeni zahtjev za preplaćene kamate, jer izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju nigdje izrijekom nije reguliran način ugovaranja promjenjive kamatne stope, koja je u CHF kreditu ugovorena na nepošten način.
4. Aneksima ugovora za konverziju riješeno je pitanje kamatnih stopa nakon konverzije, ali nije regulirano pitanje preplaćenih kamata tijekom otplate prije konverzije.
5. Prvostupanjski sud nije proveo vještačenje, pa će stoga u ponovljenom postupku prvostupanjski sud provesti vještačenje te suditi u odnosu na zatraženu isplatu primjenom instituta stjecanja bez osnova.

Udruga Franak u dosadašnjoj komunikaciji sa svojim članovima davala je savjete da se kod konvertiranih kredita pričeka s tužbama sve dok Visoki trgovački sud ne donese svoj konačni pravorijek u slučaju franak.

Najnovije rješenje Županijskoga suda u Zadru baca pozitivno svjetlo na sve zahtjeve za preplaćene kamate koji se vode na sudovima nakon konverzije CHF kredita. Na pitanje imaju li dužnici koji su na temelju zakona konvertirali CHF kredite u euro kredite pravo utvrditi ništetnom odredbu o promjeni kamate odlukom banke te dobiti preplaćene kamate koje su im banke dužne vratiti zbog nepoštenih povećanja kamatnih stopa, konačni odgovor zasigurno će dati Vrhovni sud RH, no odluka Županijskoga suda u Zadru vrlo je ohrabrujuća u tome smjeru.

Ponovno moramo napomenuti da su gotovo svi dužnici, i CHF, i EURO, i KUNSKI dužnici, koji su ugovarali kredite s promjenjivim kamatnim stopama prije 10. siječnja 2013., ugovorili s bankama nepoštene ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi, pa onda svi oni imaju pravo privatnim tužbama zahtijevati preplaćene iznose kamata od banaka.

Za sva potrebna pitanja o pravu na tužbu, svi oštećeni dužnici u CHF, EURO I KUNSKIM kreditima mogu se javiti Udruzi Franak na
mail: pravo.udrugafranak@gmail.com

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email