ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI VRATIO JE POSTUPAK ZA UTVRĐENJE OBEŠTEĆENJA ZBOG NEPOŠTENIH KAMATA IZ KONVERTIRANOG KREDITA

  • OPĆINSKI SUD U NOVOME ZAGREBU POGREŠNO JE PRIMIJENIO MATERIJALNO PRAVO, I MORA PONOVITI POSTUPAK
    • U MEĐUVREMENU DONESENE I NOVE ČETIRI PRESUDE ZA OBEŠTEĆENJE IZ KONVERTIRANIH KREDITA NA OPĆINSKIM SUDOVIMA U SISKU I VUKOVARU

U tijeku oglednog postupka na Vrhovnome sudu RH vezano za utvrđenje ništetnosti aneksa za konverziju CHF u EURO, očigledno je da postoje sudovi i suci koji jako dobro razumiju slučaj franak i presudu Suda EU C-118/17. Tako je vijeće Županijskoga suda u Rijeci koje predstavljaju sutkinje Brankica Malnar i Helena Randić te sudac Alen Perhat, donijelo novo rješenje kojim se ukida negativna presuda za konvertirani kredit Općinskoga suda u Novome Zagrebu, Stalne službe u Samoboru, sa sljedećim obrazloženjima:
– Sud prvoga stupnja pogrešno je zaključio kako je sklapanjem aneksa otklonjena posljedica ništetnosti promjene kamatne stope iz CHF kredita.
– Konverzija, odnosno potpisivanje aneksa ugovora o kreditu između stranaka nije od značaja za postavljeni tužbeni zahtjev kojim se traže preplaćene kamate, jer se odredbama ZID ZPK-a ni sadržajem dodatka ugovora o kreditu izrijekom ne spominje način rješavanja ugovornih odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi.
– Sklapanjem aneksa ugovora samo se izjednačio položaj tužitelja kao korisnika kredita u valuti švicarski franak s položajem u kojem bi tužitelj bio da je ugovorio kredit u valuti EURO
– Sud prvog stupnja zbog pogrešnog pravnog pristupa, neovisno o izvršenoj zakonskoj konverziji, nije pravilno utvrdio odlučne činjenice u sporu (postoji li ili ne preplata po predmetnom ugovoru o kreditu te ukoliko postoji visinu iste, kao i je li sklopljenim aneksom ugovora utvrđena preplata, koju valja uzeti u obzir, je li izvršena restitucija u cijelosti ili samo dijelom), zbog čega se na prvome stupnju mora provesti financijsko vještačenje koje je tužitelj predlagao, ali je sud prvoga stupnja vještačenje odbio provesti.

Posebice izdvajamo mišljenje ŽS Rijeka o promjenjivoj kamatnoj stopi ugovorenoj aneksom, koje glasi:
„Budući da je pravomoćnom kolektivnom presudom utvrđeno da je ništetna ugovorna odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi, i budući da ta presuda u kolektivnom sporu ima učinak i na ugovor o namjenskom kreditu sklopljen između stranaka iz konkretnog postupka, ne bi se mogla primijeniti promjenjiva kamatna stopa ni na dodatak ugovora kojim se obnavlja prijašnja obveza jer je u smislu odredbe čl. 148. st. 1. ZOO-a obnova bez učinka ako je prijašnja obveza (u konkretnom slučaju obveza o promjenjivoj kamati) bila ništetna.“

Mi samo možemo dodati da sve to isto tako vrijedi i za valutnu klauzulu CHF koja se ne može obnoviti, nego je moguće da ubuduće vrijedi samo isplaćena glavnica izražena u kunskoj veličini na početku ugovornog odnosa, ali samo u slučaju ako temeljni ugovor nije ništetan, a Sud EU smatra da ugovori s ništetnom valutom jesu ništetni.

U međuvremenu su sudovi u Sisku i Vukovaru donijeli još 4 presude za konvertirane kredite, čime nastavljaju svoju već utvrđenu praksu dosuđivanja obeštećenja za potrošače koji su konvertirali CHF u EURO, a ukupno je tim presudama dosuđeno 250.000 kuna preplaćenih anuiteta i 40.000 kuna sudskih troškova, i to dvije presude protiv Zagrebačke banke i po jedna protiv Privredne banke Zagreb i OTP banke.
Ogledni postupak očigledno prema sudskoj praksi koja nam je dostupna neće bitno utjecati na prava potrošača do dana konverzije CHF kredita. Za bolje razumijevanje napominjemo da će jedina razlika u odnosu na sadašnju sudsku praksu, ako se utvrdi ništetnost aneksa, biti ta da će potrošači na temelju takve odluke imati pravo potraživati i preplaćene iznose nakon, a ne samo do dana konverzije.

Naglašavamo još jednom – kakva god bila odluka o aneksima u oglednom postupku, potrošači koji su konvertirali CHF kredite i dalje će imati pravo vještačenjem utvrditi puni iznos obeštećenja, jer konverzijom nismo dobili niti preplaćene kamate, niti preplaćeni tečaj, niti pripadajuće zatezne kamate.

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email