Prijevremena otplata kredita BEZ NAKNADE! Banke nezakonito naplaćuju izlazne naknade!

·         Pravomoćna presuda u Vukovaru – banke nezakonito naplaćuju izlazne naknade u slučaju prijevremene otplate kredita!
·         Udruga Franak poziva da se zakonski zabrane ulazne i izlazne naknade te da se bankama naloži ugovaranje početnih fiksnih kamatnih marži

Zagreb. 8. studenoga 2016.  
Udruga Franak došla je u posjed važne pravomoćne presude donesene na Županijskom sudu u Vukovaru u studenom 2014. godine, protiv tadašnje Hypo Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, današnje Addiko Bank d.d. Zagreb. U presudi je Županijski sud potvrdio prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Županji  u kojoj je presuđeno da je ništetna odredba ugovora o kreditu u dijelu koji glasi: „U slučaju prijevremene djelomične i konačne otplate kredita, korisnik kredita se obvezuje izvršiti uplatu prema zaključnom obračunu banke koja je ovlaštena zaračunati i naknadu prema Tarifi banke na preostali iznos kredita, sukladno poslovnoj politici banke.“

Županijski sud je u presudi naložio Hypo banci da tužitelju solidarno isplati iznos naplaćene naknade od 7.127,36 kn, da se na taj iznos obračuna i isplati zakonska zatezna kamata te da se isplate i troškovi parničnog postupka u iznosu od 3.100,00 kn.

Važno je istaknuti da je presudom utvrđeno da prijevremenom otplatom kredita banka nije pretrpjela nikakvu štetu, pa stoga banka nema pravo potraživati izlaznu naknadu, što se u ovom slučaju dogodilo na način da je Hypo banka obračunala izlaznu naknadu u iznosu od 3% na ostatak glavnice. Utvrđeno je da se izmakla dobit (neostvarene kamate) ne može smatrati pretrpljenom štetom za banku te je utvrđeno da ugovorena naknada ne predstavlja po svom karakteru i sadržaju ugovornu kaznu, pa se stoga navedena naknada nije smjela naplatiti.

Kako sud ne smatra spornim visinu naknade, već osnovu za njenu naplatu, sud zaključuje da takva naknada nije u skladu sa zakonom, iako je ugovorena u kreditnom poslu. Posljedično to znači da banke u Hrvatskoj već dugi niz godina nezakonito naplaćuju naknadu za prijevremeno zatvaranje kredita. Valja napomenuti i to da je u Njemačkoj Vrhovni sud već prije donio odluku da su ulazne naknade za odobravanje kredita nezakonite i ništetne. Zarada banke te svi troškovi kredita trebali bi biti sadržani u kamatnoj stopi odnosno u fiksnoj kamatnoj marži.

Udruga Franak poziva banke da vrate građanima naplaćene naknade zbog prijevremene otplate kredita te da ukinu takvu  daljnju nezakonitu praksu. Upućujemo također poziv izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da hitnim izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju propišu sljedeće:
1.      Da se zabrani naplata ulaznih naknada kod odobravanja kredita i izlaznih naknada kod prijevremene otplate kredita.
2.      Da se utvrdi metodologija za ugovaranje početnih fiksnih kamatnih marži u svim kreditima u kojima te marže nisu ugovorene.
Potpuno je neshvatljivo dugogodišnje ignoriranje evidentnog nezakonitog poslovanja hrvatskih banaka od strane izvršne i zakonodavne vlasti. Vrijeme je da se umjesto kozmetičkih reformi provedu istinske promjene u korist oštećenih, a velikim dijelom i blokiranih dužnika. Dosta je bilo lihvarenja i varanja hrvatskih građana.

udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo!

Udruga Franak

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email