Kamatne stope kredita s promjenjivom kamatnom stopom i Valutnom klauzulom u Srbiji

Banca Intesa
6M Euribor + 4,00% – 5,00% na godišnjem nivou
Kvartalno (01.01., 01.04., 01.07. i 01.10.) – u skladu sa Opštim uslovima poslovanja
Vrsta referentne kamatne stope: Euribor
Iznos marže koja se dodaje na referentnu kamatnu stopu ili oduzima od nje: od 4,00% do 5,00% na godišnjem nivou

Erste Bank
6M EURIBOR + 4,49% – 5,19%
Banka zadržava pravo da kvartalno (01.01., 01.04., 01.07. i 01.10.), tokom trajanja kredita vrši izmenu varijabilnog dela ugovorene kamatne stope, u zavisnosti od kretanja
EURIBOR-a, LIBOR-a, i ostalih tržišnih kamatnih stopa kao i margine usled promena zakonskih propisa, akata Narodne Banke Srbije, promene rejtinga države i Banke , ocene rizika plasmana ili promene ukupnih tržišnih uslova odnosno konkurentskog okruženja.

Hypo Alpe Adria bank
3M EURIBOR + 4,50% – 5,50%
Promenjiva kamatna stopa sastoji se iz dvije komponente: marže (fiksne) izražene u apsolutnom iznos, definisana u momentu odobravanja kredita i referentne kamatne stope (promenjiva), poznate u momentu odobravanja kredita, ali čije se kretanje ne može predvideti kroz apsolutne vrednosti.
U zavisnosti od valute, ročnosti i visine kredita, Banka na odobrene kredite obračunava kamatu po kamatnoj stopi (jedinstvena kamatna stopa), u rasponu od:
– RSD od 5,00% do 40,00% na godišnjem nivou
– RSD sa valutnom klauzulom i EUR od 1,00% do 20,00% na goidšnjem nivou.
Jedinstveno izražena nominalna kamatna stopa na kredite utvrđuje se na osnovu:
– efektivnih oportunitetnih troškova obavezne rezerve
– rizika klijenta,
– ročnosti kredita i valute u kojoj se kredit odobrava,
– administrativnih troškova Banke vezanih za odobravanje kredita,
– profitne marže Banke,
– uticaja svih ostalih faktora koji mogu imati negativan uticaj na poslovanje Banke a koji se ne mogu prevideti u momentu odobravanja kredita.
Ukoliko je kamata izražena kroz dvije komponente – referentna kamatna stopa se utvrđuje na osnovu vrednosti mesečnog, tromesečnog ili šestomesečnog Belibor-a za dinare ili Euribor-a za evre, a marža, u zavisnosti od valute, vrste, ročnosti i visine kredita, može biti u rasponu od:
– RSD od 1% do 20% na godišnjem nivou,
– RSD sa valutnom klauzulom i EUR od 1% do 20% na godišnjem nivou.

Societe Generale:
od 6M EURIBOR +3,95% – 4,45%
Periodi u kojima se može vršiti izmena kamatne stope: Mesecno
Ukoliko je ugovorena promenljiva kamatna stopa ista se sastoji od:
varijabilne kamatne stope, kao promenjivog dela i marže Banke kao fiksnog dela. Varijabilnu kamatnu stopu predstavljaju sledeće referentne stope sa aspekta ročnosti: EURIBOR, LIBOR, BELIBOR i REPO NBS – referentna kamatna stopa NBS. Na promenu ugovorene promenjive kamatne stope utiče promena sledećih faktora koji čine varijabilni deo kamatne stope:
– promene referentnih kamatnih stopa na domaćem (referentna kamatna stopa NBS, prosečna stopa na državne zapise, Beonia i BELIBOR)
– promene referentnih kamatnih stopa na međunarodnim
novčanim tržištima (EURIBOR, LIBOR).
Na promenu ugovorene promenjive kamatne stope utiču sledeći faktori:
• izmene stope obaveznih rezervi Narodne Banke Srbije;
• promene uslova i cene zaduživanja na domaćem i medjunarodnim tržištima;
• promene stope inflacije;
• promene kreditnog rejtinga zemlje;
• promene boniteta;
• promene u regulativi koje utiču na troškove kreditiranja;
• promene poslovne politike Banke.

Unicredit bank
6M EURIBOR* + 3,99% – 4,99% (Nominalna kamatna stopa tokom promotivnog perioda: 6M EURIBOR*+1,664% (zaključno sa 31.12.2012. godine))
Banka usklađivanje kamatnih stopa može vršiti najviše jednom mesečno.
Usklađivanje naknada i kamatnih stopa se vrši bez posebne saglasnosti Klijenta u zavisnosti od:
– promena referentnih vrednosti koje se koriste za određivanje visine kamatne stope (na domaćem i međunarodnom tržištu novca),
– promena cene pozajmljenog novca na domaćem i međunarodnom tržištu,
– promena tržišnih uslova,
– promena troškova osiguranja depozita,
– promena obavezne rezerve NBS-a (na primer ali ne u smislu taksativnog nabrajanja: promena načina obračuna obavezne rezerve banaka kod Narodne banke Srbije; promene osnovice za obračun obavezne rezerve; promene stope obavezne rezerve i dr.) ,
– promena stopa inflacije/dezinflacije (na domaćem tržištu i tržištu domicila odnosne valute),
– promena pozitivnih propisa,
– promena deviznog kursa i ukrštenih kurseva,
– promena monetarne i/ili finansijske politike

PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email