Udruga Franak je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj.

Obavijest članovima iz Splita i okolice

Dragi naši članovi,

Obavještavamo Vas da će aktivni članovi Udruge Franak u utorak 23.09.2014. održati tribinu u hotelu Dujam, Velebitska 27, Split s početkom u 18,00h. Cilj nam je da svi zainteresirani dužnici dobiju pravovaljanje informacije i odgovore na svoje upite. 

Veselimo se zajedničkom druženju i hvala Vam na ukazanom povjerenju.

Vaša Udruga Franak

Priopćenje Udruge Franak 16.9.2014. vezano uz Splitsku banku

Zagreb, 16. rujna 2014.  Udruga Franak utvrdila je da Societe Generale – Splitska banka d.d. izračunava promjenjive anuitete drugačije nego ostale banke u Republici Hrvatskoj, zbog čega je ukupni iznos naplaćenih kamata na godišnjoj razinikod usporedbe potpuno jednakih kredita, s jednakim nominalnim kamatama i razdobljima otplate kredita, za 1,38% veći nego u svim ostalim bankama (u slučaju prijestupne godine taj iznos je veći za 1,67%).

Zatraženo je očitovanje Societe Generale - Splitske banke, koje niti nakon naše požurnice nije stiglo. Nakon toga upućen je zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) da utvrdi zakonitost takvoga postupanja Splitske banke koje je u suprotnosti s „Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima“. Ta odluka ima snagu podzakonskog akta, pa se prema tome mora u potpunosti primjenjivati u bankarskom poslovanju.

Iz HNB-a je odgovoreno tek nakon požurnice da je takvo poslovanje Splitske banke zakonito i utemeljeno na propisima HNB-a u vezi s načinom izračunavanja efektivne kamatne stope, što je u konkretnome slučaju potpuno nebitno, jer se naš nalaz odnosi na izračunavanje anuiteta na temelju redovne kamatne stope. Iz HNB-a pritom je samo objašnjena tzv. francuska metoda izračuna efektivne kamatne stope. 
Notorna je činjenica da Splitska banka u otplatnim planovima koristi kalendarski broj dana za izračun kamata u svakom anuitetu, a na temelju prosjeka dnevne kamate za 360 dana, zbog čega naplaćuje veći ukupni godišnji iznos nominalne kamate nego sve ostale banke za kredite s jednakim nominalnim kamatama i razdobljima otplate.

Udruga Franak smatra da je prikazivanje kamate na dnevnoj bazi dijeljenjem godišnje kamate na 360 dijelova, pa kasnije zaračunavanje tako izražene kamate za 365 odnosno 366 dana (čime se ostvaruje za 1,38% odnosno 1,67% veći prihod na kamati nego za jednaku nominalnu kamatu i razdoblja otplate u svim drugim bankama u Republici Hrvatskoj), perfidni način kako Splitska banka na nepošten način zarađuje ekstra profit i time dodatno direktno osiromašuje građane Republike Hrvatske, a posredno i samu Republiku Hrvatsku makar se to zvalo - „francuska metoda“. Udruga Franak takvu metodu može nazvati samo metodom naplate uvećane kamate bez prethodnoga upozorenja.

Upozoravamo sve sadašnje i buduće korisnike kredita da Societe Generale – Splitska banka d.d. u kreditima s potpuno jednakim kamatama i razdobljima otplate na godišnjem nivou izračunava i zaračunava za 1,38% veće iznose kamata nego sve ostale banke (u slučaju prijestupne godine taj iznos je veći za 1,67%) bez obzira na valutnu klauzulu. Udruga Franak nije uvjerena da je takav način izračuna anuiteta zakonit, između ostalog i zbog toga što se HNB nije jasno očitovao na postavljena pitanja.

Budući da Udruga Franak nije bila zadovoljna dobivenim indirektnim odgovorom, HNB-u su poslana dodatna pitanja koja glase:

1. Je li dopušteno da Splitska banka izračunava anuitete propisane formulom koju je sam HNB objavio, tako da umjesto da kamatu jednostavno podijeli s 12 (mjeseci), kamatu na prosječnoj mjesečnoj bazi prikazuje kao da godina ima 360 dana, dok se mjesečni prosjek dana za naplatu bazira na godini koja ima 365 dana odnosno 366 dana u slučaju prijestupne godine, uslijed čega se godišnje plaća kamata za ukupno 365 odnosno 366 dana na bazi prosjeka kamate izračunatog kao da godina ima 360 dana? 
2. Znači li to da je primjena famozne francuske metode dopuštena za izračun anuiteta, iako na temelju nje u Republici Hrvatskoj jedino Splitska banka izračunava anuitete?
Na ta pitanja iz HNB-a do danas nije stigao odgovor, a kompletna prepiska sa Splitskom bankom i HNB-om traje već tri mjeseca.

Postavlja se pitanje štiti li možda HNB nepropisan i nepošten način izračuna anuiteta Splitske banke odnosno štiti li HNB profit banaka ili štiti pravnu državu?

Priopćenje Udruge Franak 10.9.2014. upućeno medijima

·        Mađarskim CHF dužnicima do veljače 2015. bit će vraćeno 11 milijardi eura

·        U Hrvatskoj se nastavlja dužnička agonija

 

·         Udruga Franak priprema nove aktivnosti usmjerene prema bankama 

 

Zagreb, 10. rujna 2014. S mađarskog Internet portala Portfolio.hu doznajemo da bi mađarskim dužnicima u kreditima s valutnom klauzulom do veljače 2015. trebalo biti vraćeno sve što su banke nezakonito stekle. Rekao je to Antal Rogan, šef zastupnika vladajuće stranke Fidesz u mađarskome parlamentu.

Prema nedavno donesenome zakonu, banke su dužne obeštetiti dužnike zbog jednostranog povećanja kamata i naknada te zbog nezakonitog profita na razlikama između kupovnog i prodajnog tečaja u stranim valutama za kredite isplaćene u posljednjih 10 godina. Uglavnom se radi o hipotekarnim kreditima s valutnom klauzulom CHF.

Očekuje se da bi zakonodavne mjere o načinu povrata novca na temelju prvoga zakona trebale biti donesene u rujnu. To će osnažiti središnju banku da lakše obavlja superviziju povrata novca. Banke mogu očekivati vrlo ozbiljne kazne, ako se ne budu pridržavale zakona i ako ne vrate dužnicima ono što su stekle nezakonito, rekao je Rogan.

Prema drugome zakonu na temelju presude Kurije, koji bi planirano trebao biti donesen u studenome ove godine, banke će morati vratiti preplaćena sredstva na temelju razlike početnoga tečaja i narasloga tečaja CHF-a. To će mađarske poslovne banke koštati oko 8 milijardi eura.

Prema zakonu, mađarske banke imaju pravo žalbe na presudu Kurije, međutim sve banke koje su se dosad žalile bile su odbijene i morat će vratiti novac.

Zaključujemo da mađarski dužnici na temelju odluka sudske i zakonodavne vlasti mogu očekivati do veljače sljedeće godine povrat preplaćenih otplatnih kreditnih rata, i za preplaćene kamate i za razliku početnog i naraslog tečaja CHF-a, u ukupnom iznosu od 11 milijardi eura.

 

Za to vrijeme dužnici u Republici Hrvatskoj proživljavaju agoniju, jer ne mogu još uvijek dobiti preplaćene iznose kamata na temelju pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda, dok se na odluku Vrhovnoga suda o nezakonitosti ugovorene valutne klauzule CHF mora čekati još neko vrijeme. Nadamo se da će to vrijeme biti kraće nego ono koje je proteklo između donošenja prvostupanjske i pravomoćne presude.       

U međuvremenu, Udruga Franak priprema nove aktivnosti prema bankama sa svrhom da banke prihvate realnost i vrate dužnicima nezakonito stečen novac, bez dodatnih sudskih procesa.                        

Obavijest članovima u Slavoniji

Dragi naši članovi,
Obavještavamo Vas da će aktivni članovi Udruge Franak Regija Slavonija održati turneju obilazaka gradova Osijek, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Đakova u cilju davanja pravovaljanih informacija i savjeta vezano uz slučaj "Franak". Svrha posjeta je dobivanje što točnijih i adekvatnijih informacija članovima upravo radi učestalih telefonskih upita i upita putem e-maila nakon pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda koja je bila 16.07.2014.
Nadamo se i veselimo što većem posjetu.

20.000 članova Udruge Franak

Obavještavamo sve naše vjerne članove Udruge Franak da nas je trenutno registriranih preko 20 000 i naša brojnost je svakako simbol snage i ustrajne borbe protiv nezakonitog poslovanja 8 banaka. Uspjehom također smatramo podizanje svijesti Potrošača bankarskih usluga te smo duboko uvjereni u ispravnost naših ciljeva. Ovom prilikom pozivamo one koji se još nisu učlanili da to svakako učine. Hvala svima na podršci.
Udruga Franak

Ministarstvo financija doprinosi kršenju zakona i nepriznavanju sudske vlasti od strane banaka

Udruga Franak otvorenim je pismom 14. siječnja 2014. pozvala Ministarstvo financija da povuče sporno tumačenje primjene članka 11.a stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) kojim se povlađuje bankama u samovoljnom određivanju parametara za promjenu kamata u postojećim kreditima, a koje je potpuno u suprotnosti sa Zakonom o obveznim odnosima i sa člankom 13. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. Ne uviđajući negativne posljedice koje bi takvo tumačenje moglo imati na stabilnost pravnog poretka Republike Hrvatske, Ministarstvo financija se u potpunosti oglušilo na upozorenje Udruge Franak.

Sve negativnosti koje sporno tumačenje ima na trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj postale su očite nakon donošenja pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda pod oznakom Pž-7129/13-4. 

Naime, od korisnika kredita koji su na temelju pravomoćne presude Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ) uputili dopis s ponudom za postupanje u skladu s navedenom pravomoćnom presudom dobili smo više informacija o tome kako PBZ navodi da nije dužna postupiti prema odnosnoj presudi. Od banaka koje su se i dosad ponašale nezakonito tako se nešto moglo i očekivati. Ipak, potpuno je neočekivana argumentacija kojom PBZ opravdava svoje postupanje. 
Naime, u odgovorima dužnicima PBZ navodi: „Ovom prigodom Vas podsjećamo i da je Ministarstvo financija Republike Hrvatske, kao nadzorno tijelo i predlagatelj ovih zakonodavnih promjena u svom priopćenju od 14. siječnja 2014. godine potvrdilo ispravnost odnosno zakonitost postupanja banke u odnosu na sve postojeće ugovore o kreditu sklopljene do 1. siječnja 2014. godine prilikom usklađivanja sa izmjenom članka 11.a.stavak 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju“. 
Taj navod u potpunoj je suprotnosti s presudom VTS-a kojom se među ostalim „…potvrđuje presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1401/12 od 4. srpnja 2013. u dijelu točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. izreke kojim se utvrđuje da su …drugotuženik P.B.Z.d.d. u razdoblju od 10. rujna 2003. do 31. prosinca 2008…., a koje povrede traju i nadalje, povrijedili kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita tako što u potrošačkim ugovorima o kreditima koriste nepoštenu ugovornu odredbu kojom je ugovorena redovna kamatna stopa koja je tijekom postojanja ugovorne obveze promjenjiva u skladu s jednostranom odlukom banke, o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo, a koja je ništetna.“ 
Slijedom navedenog jasno je da je, najblaže rečeno, nesmotreno tumačenje Ministarstva financija u potpunosti suprotno pravomoćnoj presudi VTS-a. Pozivajući se na navedeno tumačenje u svrhu negiranja pravomoćne presude, PBZ uz blagoslov Ministarstva financija u potpunosti negira trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj. Posljedice takvog ponašanja vremenom mogu postati nesagledive.

Od donošenja drugostupanjske presude Udruga Franak bilježi značajan porast broja članova, koji se mjeri u tisućama. U samo mjesec dana broj članova udruge povećan je preko 20%. Očigledno je da svakom novom presudom potrošači postaju svjesni da osobnim uključivanjem u kolektivnu borbu povećavaju mogućnosti za zaštitu svojih prava.

Sve više raste svijest oštećenih građana Republike Hrvatske da, za razliku od naših susjeda u Srbiji i Mađarskoj, od „političkih elita“ i izvršne vlasti građani u Republici Hrvatskoj ne mogu očekivati nikakvu zaštitu.

Udruga Franak ovom prilikom još jednom poziva Ministarstvo financija i ministra Lalovca da hitno povuku sporno tumačenje i javnim obraćanjem upozore sve fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj da to tumačenje nema snagu zakona, niti se njime smije pobijati pravomoćna presuda. Ukoliko se ministar ogluši na ovaj apel, Udruga Franak podnijet će prijavu nadležnim institucijama u cilju zaštite trodiobe vlasti i pravnog poretka Republika Hrvatske, protiv Ministarstva financija kao pravne osobe te protiv ministra financija kao odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Udruga Franak predala zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu

Odvjetnički tim koji zastupa Savez udruga Potrošač podnio je 12. kolovoza 2014. Vrhovnome sudu zahtjev za reviziju dijela presude Visokog trgovačkog suda (VTS - broj Pž-7129/13). Zatražena je revizija u dijelu presude gdje je VTS preinačio i odbio tužbu i tužbeni zahtjev koji se odnosi na ništetnost promjenjive kamatne stope vezano uz SBERBANK d.d. te u dijelu presude koji se odnosi na ništetnost valutne klauzule za svih 8 tuženih banaka, a zbog pogrešne primjene materijalnog prava te zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka.

Udruga Franak vjeruje da će zahtjev biti usvojen od strane Vrhovnog suda u što kraćem roku te da će Sud na taj način zaštititi potrošače kao važne čimbenike ekonomskog razvoja zemlje.

Priopćenje Udruge Franak vezano za postupanje Zagrebačke banke u vezi s pravomoćnom presudom VTS-a

  • ZAGREBAČKA BANKA D.D., U VLASNIŠTVU TALIJANSKE BANKE UNICREDIT, NEGIRA PRAVOMOĆNU PRESUDU, NEGIRA PRAVOSUĐE REPUBLIKE HRVATSKE I PRODULJUJE AGONIJU DUŽNIKA NADAJUĆI SE ZASTARI POTRAŽIVANJA

     

    POSTOJI LI SPREGA HNB-A, VLASTI I BANAKA?

 

Zagreb, 12. kolovoza 2014. Nakon što je Udruga Franak objavila predloške za zahtijevanje vansudskih nagodaba s bankama na temelju pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda u kolektivnom sudskom procesu protiv 8 banaka, stižu i prve informacije na koji način Zagrebačka banka d.d. (ZABA) reagira na ponuđene nagodbe. Doznajemo da ZABA dužnicima odgovara prema unaprijed pripremljenoj špranci kojom odbija ponudu dužnika za mirno rješenje sudskoga spora, obrazlažući to svojim viđenjem pravomoćne presude koje se može svesti na sljedeće:

1. Sud nije utvrđivao nevaljanost bilo koje kamatne stope primjenjivane tijekom otplate

2. Sud nije zauzeo stajalište je li banka postupala savjesno ili nesavjesno.

ZABINA obrazloženja su u stvari najobičniji spin, kojim ZABA pokušava obeshrabriti dužnike i pokušava produljiti njihovu agoniju sve do donošenja odluke Vrhovnoga suda o reviziji presude.

Na ZABINA obrazloženja možemo reći sljedeće:

1. Nije istina da sud nije utvrđivao valjanost primijenjenih kamatnih stopa. Naprotiv, sud je dosudio da je promjenjiva kamatna stopa ništetna i da takvo stanje traje i dalje. To znači da je svaka promjena kamate bila nedopuštena, jer nisu bili određeni parametri i način za određivanje veličine kamate.

2. Proglašavajući promjenjivu kamatnu stopu ništetnom, sud je zauzeo stajalište da je banka postupila nezakonito. Ako je banka postupila nezakonito, to znači da je postupila i nesavjesno i nepošteno, jer pravni subjekti u Republici Hrvatskoj moraju poštivati zakone Republike Hrvatske, dok je ZABA svjesno i namjerno izbjegla obvezu ugovoriti promjenjivu kamatnu stopu na način da ona bude odrediva.

 

Citiramo dijelove pravomoćne presude, čime dokazujemo da ZABA svjesno zanemaruje dijelove pravomoćne presude kada kaže da sud nije zauzeo stajalište o savjesnosti i poštenju postupanja banaka te o pojedinačnim promjenama kamatnih stopa:

1. "Na temelju tako utvrđenih činjenica ovaj sud smatra da su odredbe potrošačkih ugovora o kreditu kojima se promjena kamatne stope čini ovisnom o odluci banke nepoštene, pa prema tome ništetne,..." (str 63. presude).

2. "Umjesto toga, tuženici (banke) su u nedostatku odgovarajućih propisa o tome, u ugovorima koristili odredbu kojom su na općenit i normativan način promjenu kamatne stope vezali isključivo za svoju odluku, što je po ocjeni ovog suda protivno načelu savjesnosti i poštenja." (str 62. i 63. presude)

3. "Umjesto toga, vodeći računa samo o svom interesu, ne uvažavajući interese potrošača, iskoristivši činjenicu da nema propisa koji im to nalaže, banke su potrošačima nametnule ugovorne odredbe koje potrošače stavljaju u neravnopravan položaj, koje uzrokuju znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana i sve to na štetu potrošača, što je sve suprotno načelu savjesnosti i poštenja." (str 63. presude).

Budući da je Visoki trgovački sud presudio da je promjenjiva kamatna stopa u ZABI ništetna, to znači da niti jedna promjena kamate nije bila dopuštena i da niti jedna promjena kamate ne može biti dopuštena (osim zakonom određene administrativne mjere za stambene kredite) sve dok se ništetna ugovorna odredba ne zamjeni zakonitom ugovornom odredbom. Upravo se predlošcima, koje je pripremila Udruga Franak, bankama nudi sljedeće:

a) Da se dužnicima vrate ukupni preplaćeni iznosi kamata uz zaračunavanje zakonskih zateznih kamata.

b) Da se s dužnicima ugovori promjenjiva kamata na način da se ona sastoji o fiksnoga i promjenjivog dijela kamate. Naglašavamo da pravomoćnim utvrđenjem ništetnosti odredbe o kamatnoj stopi u svim pojedinačnim ugovorima nastaje pravna praznina (ugovorna odredba koja je ništetna ne proizvodi pravne učinke) koja mora biti nadomještena zakonitom odredbom, bilo ugovaranjem s klijentom bilo putem pojedinačnih sudskih postupaka.  

 

U međuvremenu postavljamo pitanja:

- jesu li možda u Republici Hrvatskoj u sprezi HNB, Ministarstvo financija i banke

- rade li oni zajednički protiv zakona Republike Hrvatske, a time i protiv interesa građana Republike Hrvatske?

 

Što vrijeme više odmiče, ta pitanja sve se više nameću. Preostaje nam samo da vjerujemo u hrvatsko pravosuđe, jer ostale institucije pokazale su potpunu neučinkovitost, nepoštivanje vladavine prava i nepoštivanje građana Republike Hrvatske. Takav način rada kad-tad morat će doći na naplatu građanima Republike Hrvatske.

Možemo posumnjati čak i to da se ZABA tako ponaša zbog toga što je njezin vlasnik jedna talijanska banka, pa njezin vlasnik smatra da za ZABU ne vrijede hrvatski zakoni i hrvatsko pravosuđe. Možda je to glavni razlog zbog kojeg ZABA hrvatske klijente vuče za nos već čitavo desetljeće, dok HNB i vlast to mirno promatraju.

 

Visoki trgovački sud propustio je riješiti problem valutne klauzule CHF u kreditima hrvatskih banaka te je propustio riješiti problem ništetnih promjenjivih kamata u Sberbanci. Udruga Franak uvjerena je da će Vrhovni sud sagledati problem detaljno i da će presuditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, ali i u skladu s odlukom Europskoga suda pravde C-26/13.

Pozivamo osuđene banke da poštuju pravomoćnu presudu Visokoga trgovačkog suda i da vrate preplaćene kamate dužnicima te da ugovore s njima poštenu promjenjivu kamatnu stopu.

Pozivamo ZABU da još jednom preispita svoje nezakonito ponašanje.

Pozivamo HNB i Ministarstvo financija da izvade glave iz pijeska, i da konačno učine konkretne mjere da bi banke počele raditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Pozivamo i dužnike da ne klonu duhom i da se bore do konačne pobjede prava i zakona Republike Hrvatske.

Kako skinuti šprance za povrat kamata?

Kako pristupiti svom članskom profilu Udruge Franak i skinuti šprancu za povrat preplaćenih kamata?
Kliknite na ovaj link http://clanstvo.udrugafranak.hr/users/sign_in i unesite svoje korisničko ime i lozinku. Ako se ne sjećate korisničkog imena i/ili lozinke, kliknite na crveni link "Zaboravili ste lozinku?" i unesite email koji ste koristili prilikom registracije.
Ako još niste član Udruge Franak, kliknite na link "Registracija" i postanite član još danas.

Pretplati se na ovaj RSS feed

Sign In