Banke već neko vrijeme korisnicima kredita šalju na potpis “Izjavu o korištenju založene nekretnine”. Moraju li korisnici kredita ovu izjavu potpisati ili ne?

Jedna od aktivnih članica udruge postavila je HNB-u pitanje i dobila odgovor koji, sažeto, glasi:

“Ukoliko ugovorom o kreditu nije predviđena obveza za korisnika kredita da dostavi predmetnu dokumentaciju, Banka istu može prikupiti tek uz pristanak korisnika kredita.”

U nastavku se nalazi čitav upit HNB-u, te prijepis važnijih dijelova odgovora HNB-a i dopisa banke (u kojemu se vještom formulacijom sugerira da je potpisivanje Izjave zakonska obveza korisnika kredita, no kako je vidljivo iz dopisa HNB-a, to nije točno). Original čitave dokumentacije je u priloženom PDF-u. Podaci o banci su u dokumentaciji uklonjeni, kako se ne bi posebno isticala konkretna banka, budući da isti ili sličan dokument klijentima šalju i druge banke.

IZ DOPISA BANKE UZ OBRAZAC “IZJAVA VLASNIKA NEKRETNINE O KORIŠTENJUZALOŽENE NEKRETNINE”
Banka kao kreditna institucija dužna je provoditi zakonske propise i važeće odluke Hrvatske narodne banke kojima je uređeno poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Radi praćenja ugovorenih instrumenata osiguranja, a u cilju provedbe podzakonskih akata Hrvatske narodne banke1, banka prikuplja dodatne informacije vezane uz vlasništvo i korištenje nekretnina koje služe kao osiguranje po realiziranim kreditima.
Stoga Vam kao našem korisniku kredita koji je osiguran nekretninom, u svrhu provedbe gore navedene zakonske obveze, na poleđini dostavljamo obrazac – Izjavu vlasnika o korištenju založene nekretnine te Vas molimo da ga ispuni i potpiše vlasnik založene nekretnine.
Ukoliko ste Vi istodobno i vlasnik založene nekretnine, molimo Vas da popunite predmetni obrazac, odnosno ukoliko je druga osoba vlasnik založene nekretnine po Vašem kreditu, molimo da joj isti dostavite te je upoznate sa sadržajem ovog dopisa.
1 Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija – “Narodne novine”, broj 1/09., 75/09. i 2/10

UPIT POSLAN HNB-U
Poštovani,
dobila sam od Banke dokument IZJAVA VLASNIKA NEKRETNINE O KORIŠTENJUZALOŽENE NEKRETNINE
Imam nekoliko pitanja glede potraživanja podataka koje banka očekuje da joj dostavim.
Temeljem zakona o Zaštiti osobnih podataka i dostupnih informacija prema Vijeću Europe, konvencijom o zaštiti pojedinaca pri automatskoj obradi osobnih podataka, članak 5 koji govori da podaci trebaju biti primjereni, relevantni i ne prekomjerni u odnosu za svrhe za koje se pohranjuju.
1.U koju svrhu je potreban podatak Banci da li stanujem ili ću tek stanovati u založenoj nekretnini?
2. Ako je založena nekretnina u najmu, kojim zakonskim aktom Banka potražuje dostaviti Ugovoro najmu?
Prilaganjem Ugovora o najmu krši se pravo na privatnost najmoprimca. Banci se daju na uvid sve odredbe ugovora koji najmoprimac ima sa najmodavcem, te se zadire u privatnost fizičkih osoba koje su taj ugovor sklopile. Kojim zakonskim aktom Banka potražuje osobne podatke najmoprimca koji se nalazi založenoj nekretnini ( ime, prezime, jmbg, oib ) koji su sastavni dio ugovora o najmu?
3. Kojim zakonskim ili podzakonskim aktom Banka klijenta potražuje prilaganje potvrde porezne uprave, ukoliko je založena nekretnina u najmu?
4. Zašto je banci važan podatak da li se založena nekretnina koristi za odmor?
5. Zašto je banci potreban podatak da li je založena nekretnina mjesto poslovne djelatnosti?
U drugom djelu upitnika stoji:
“Ovom izjavom dodatno izjavljujem da u svom vlasništvu (zaokružiti 1.) ili 2.)
1.)imam do dvije stambene nekretnine odnosno
2.) imam više od dvije stambene nekretnine”
Postavljam pitanje u koju svrhu Banka klijente pita o ostalim nekretninama koje nisu predmetom založene nekretnine?
Pitanje o njihovom broju? Dvije ili više?
Da li se pod ostale nekretnine misli na nekretnine na teritoriju RH ili je potrebno prebrojati i nekretnine izvan granica RH?
U slijedećem dijelu upitnika traži se ime, prezime vlesnika založene nekretnine, potpis i OIB.
Zašto se u izjavi o založenoj nekretnini ujedno traži i OIB?
Na dnu upitnika stoji:
“pod 2. Prebivalište vlasnika mora odgovarati adresi založene nekretnine ( brojkom dva obilježen odgovor “stanujem”)
pod 3. Ovdje ulazi i poljoprivredna djelatnost ( oranice, vinogradi, vočnjaci, maslinici, ribnjaci i sl.) kao i najam nekretnine ( brojkom 3 obilježen odgovor poslovna djelatnost)”.
U kojem zakonskom ili podzakonskom aktu stoji gore navedeno? A ako nije, ovakvim upitnikom kršite jedno od temeljnih ljudskih prava koje se odnosi na zaštitu osobnih podataka i prava na privatnost.
Uvidom u Odluku o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija – “Narodne novine”, broj 1/09, 75/09 i 2/10, te Vašim pozivanjem da postupate u cilju provedbe podzakonskih akata Hrvatske narodne banke, ne nalazim odgovore na gore postavljena pitanja.
Slijedom toga molim da mi se pojasni i odgovori na pitanja koja Vam upućujem u skladu sa zakonskim normama, pozivam se na Zakon o zaštiti osobnih podataka, jer je moguće da ovakvim upitnikom kršite jedno od temeljnih ljudskih prava koje se odnosi na zaštitu osobnih podataka i prava na privatnost.
Članak 6.
Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere.
Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.
Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni.
Osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Odgovarajuće mjere zaštite za osobne podatke koji se pohranjuju na duže razdoblje za povijesnu, statističku ili znanstvenu uporabu propisuju se posebnim zakonima.
Za postupanje u skladu s odredbama ovoga članka odgovoran je voditelj zbirke osobnih podataka.
Članak 7.
Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati:
– uz privolu ispitanika ili
– u slučajevima određenim zakonom.
U slučaju prikupljanja i obrade osobnih podataka uz privolu ispitanika, osobni se podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.
Bez privole ispitanika osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati:
– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili
– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka, ili
– ako je ispitanik sam objavio te podatke.
U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. podstavka 4. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.
U očekivanju skorog odgovora, pozivam se na članak 55, Zakona o platnom prometu.
Odgovor molim u pisanom obliku i na e-mail adresu.

Iz ODGOVORA HNB-a
Moramo istaknuti da Banka prikuplja podatke iz predmetnog dokumenta temeljem odredbi Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija (“Narodne novine”, broj 1/2009., 75/2009. i 2/2010.; u nastavku teksta: Odluka), kojom je definiran način izračuna stope adekvatnosti jamstvenog kapitala.
Međutim, spomenute odredbe Odluke ne podrazumijevaju nikakve obveze za klijente kreditne institucije, pa samim time niti sankcije.
Obzirom na navedeno, ukoliko ugovorom o kreditu nije predviđena obveza za korisnika kredita da dostavi predmetnu dokumentaciju, Banka istu može prikupiti tek uz pristanak korisnika kredita.
PODIJELI: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email